top 10 cheap cities

Congrats, Phoenix. You're CHEAP!