Tony Soprano

James Gandolfini Shocker
"Homey, you're the greatest!"