simon & garfunkle

Paul Simon Did "The Sound of Silence" Yesterday at Ground Zero