John Lennon on Jerry Lewis MDA telethon 9-4-72

Today In Pop Music: September 4 - John Lennon On Jerry Lewis MDA Telethon